Welcome
Login / Register

Thích Phước Tiến


 • 59:39 Đổi Đời Phần 1/2 - Thích Phước Tiến

  Đổi Đời Phần 1/2 - Thích Phước Tiến

  by Admin Added 358 Views / 0 Likes

  Giới Thiệu: Trong cuộc đời ai không muốn mình có một cuộc sống tốt đẹp. Nếu sinh ra trong một hoàn cảnh khó khăn thì đổi đời như thế nào?

 • 44:58 Đạo Phật Vì Cuộc Đời Phần 2/2-Thích Phước Tiến

  Đạo Phật Vì Cuộc Đời Phần 2/2-Thích Phước Tiến

  by Admin Added 300 Views / 0 Likes

  Đạo Phật Vì Cuộc Đời Phần 2/2-Thích Phước Tiến Đức Phật có mặt trên cuộc đời này như một hạnh nguyện vô cùng rộng lớn như trong Trường Bộ Kinh ngài đã nói:"Ta ra đời vì lợi ích cho số đông, vì an lạc cho số đông, vì lòng thương

 • 48:40 Popular Đạo Phật Vì Cuộc Đời Phần 1/2-Thích Phước Tiến

  Đạo Phật Vì Cuộc Đời Phần 1/2-Thích Phước Tiến

  by Admin Added 1,138 Views / 0 Likes

  Đạo Phật Vì Cuộc Đời Phần 1/2-Thích Phước Tiến Đức Phật có mặt trên cuộc đời này như một hạnh nguyện vô cùng rộng lớn như trong Trường Bộ Kinh ngài đã nói:"Ta ra đời vì lợi ích cho số đông, vì an lạc cho số đông, vì lòng thương

 • 39:31 Đạo Phật Một Góc Nhìn 2/2 - Thích Phước Tiến

  Đạo Phật Một Góc Nhìn 2/2 - Thích Phước Tiến

  by Admin Added 348 Views / 0 Likes

  Đạo Phật Một Góc Nhìn 2/2 - Thích Phước Tiến Đạo Phật là một tôn giáo lớn của nhân loại; ảnh hưởng của đạo Phật đối với con người và xã hội, mang ý nghĩa rất lớn trong quá trình tiến bộ của con người, và đã tạo nên nềnvăn hóa nhân bản theo tinh thần của x

 • 42:34 Đạo Phật Một Góc Nhìn 1/2 - Thích Phước Tiến

  Đạo Phật Một Góc Nhìn 1/2 - Thích Phước Tiến

  by Admin Added 379 Views / 0 Likes

  Đạo Phật Một Góc Nhìn 1/2 - Thích Phước Tiến Đạo Phật là một tôn giáo lớn của nhân loại; ảnh hưởng của đạo Phật đối với con người và xã hội, mang ý nghĩa rất lớn trong quá trình tiến bộ của con người, và đã tạo nên nềnvăn hóa nhân bản theo tinh thần của x

 • 42:35 Popular Đạo Phật Là Đạo Giác Ngộ - Phần 2/2-Thích Phước Tiến

  Đạo Phật Là Đạo Giác Ngộ - Phần 2/2-Thích Phước Tiến

  by Admin Added 1,552 Views / 0 Likes

  Đạo Phật Là Đạo Giác Ngộ - Phần 2/2-Thích Phước Tiến

 • 46:14 Đạo Phật Là Đạo Giác Ngộ - Phần 1/2-Thích Phước Tiến

  Đạo Phật Là Đạo Giác Ngộ - Phần 1/2-Thích Phước Tiến

  by Admin Added 378 Views / 0 Likes

  Đạo Phật Là Đạo Giác Ngộ - Phần 1/2-Thích Phước Tiến Chúng ta theo đạo Phật vì thấy được giá trị lợi ích thiết thực của Phật pháp đối với đời sống con người và xã hội, thấy được những gì Đức Phật dạy là chân lý. Chúng ta nhận thấy đạo Phật không đơn thuần

 • 1:06:22 Popular Ý Nghĩa Phật Thành Đạo - Phần 2/2 -Thích Phước Tiến

  Ý Nghĩa Phật Thành Đạo - Phần 2/2 -Thích Phước Tiến

  by Admin Added 1,118 Views / 0 Likes

  Ý Nghĩa Phật Thành Đạo - Phần 2/2 -Thích Phước Tiến Ngày Thành Đạo -- ngoài ý nghia là sự tinh tấn tu hành, vuợt qua chông gai thử thách, nó còn mang một ý nghia cực kỳ vi đại về tâm linh siêu tuyệt của Đức Phật. Thành Đạo là gì? Thành Đạo tức là đạt đuợc

 • 1:06:48 Ý Nghĩa Phật Thành Đạo - Phần 1/2 -Thích Phước Tiến

  Ý Nghĩa Phật Thành Đạo - Phần 1/2 -Thích Phước Tiến

  by Admin Added 255 Views / 0 Likes

  Ý Nghĩa Phật Thành Đạo - Phần 1/2 -Thích Phước Tiến Ngày Thành Đạo -- ngoài ý nghia là sự tinh tấn tu hành, vuợt qua chông gai thử thách, nó còn mang một ý nghia cực kỳ vi đại về tâm linh siêu tuyệt của Đức Phật. Thành Đạo là gì? Thành Đạo tức là đạt đuợc

 • 41:26 Ý Nghĩa Bố Thí Cúng Dường - Phần 2/2-Thích Phước Tiến

  Ý Nghĩa Bố Thí Cúng Dường - Phần 2/2-Thích Phước Tiến

  by Admin Added 298 Views / 0 Likes

  Ý Nghĩa Bố Thí Cúng Dường - Phần 2/2-Thích Phước Tiến Bố thí là sự chia sẻ vật chất hoặc giúp đỡ tinh thần cho người khác, nhưng pháp bố thí không phải chỉ đơn thuần là việc làm từ thiện theo người thế gian, mà bố thí theo Phật dạy thể hiện ý nghĩa rất qu

 • 41:55 Ý Nghĩa Bố Thí Cúng Dường - Phần 1/2-Thích Phước Tiến

  Ý Nghĩa Bố Thí Cúng Dường - Phần 1/2-Thích Phước Tiến

  by Admin Added 312 Views / 0 Likes

  Ý Nghĩa Bố Thí Cúng Dường - Phần 1/2-Thích Phước Tiến Bố thí là sự chia sẻ vật chất hoặc giúp đỡ tinh thần cho người khác, nhưng pháp bố thí không phải chỉ đơn thuần là việc làm từ thiện theo người thế gian, mà bố thí theo Phật dạy thể hiện ý nghĩa rất qu

 • 40:44 Xá Lợi Phật Và Mạn Đà La - Phần 2/2-Thích Phước Tiến

  Xá Lợi Phật Và Mạn Đà La - Phần 2/2-Thích Phước Tiến

  by Admin Added 266 Views / 0 Likes

  Xá Lợi Phật Và Mạn Đà La - Phần 2/2-Thích Phước Tiến Xá Lợi là những phần kết tinh còn lại sau khi làm lễ trà tỳ (hỏa thiêu) nhục cốt của Đức Phật và các vị cao tăng. Đối với người thường, sau khi thiêu xác, chỉ còn tro và phần xương cháy chưa rã. Mạn-đ

 • 51:18 Xá Lợi Phật Và Mạn Đà La - Phần 1/2-Thích Phước Tiến

  Xá Lợi Phật Và Mạn Đà La - Phần 1/2-Thích Phước Tiến

  by Admin Added 247 Views / 0 Likes

  Xá Lợi Phật Và Mạn Đà La - Phần 1/2-Thích Phước Tiến Xá Lợi là những phần kết tinh còn lại sau khi làm lễ trà tỳ (hỏa thiêu) nhục cốt của Đức Phật và các vị cao tăng. Đối với người thường, sau khi thiêu xác, chỉ còn tro và phần xương cháy chưa rã. Mạn-đ

 • 55:43 Xuất Gia Gieo Duyên - Phần 2/2-Thích Phước Tiến

  Xuất Gia Gieo Duyên - Phần 2/2-Thích Phước Tiến

  by Admin Added 262 Views / 0 Likes

  Xuất Gia Gieo Duyên - Phần 2/2-Thích Phước Tiến Tu gieo duyên ngắn ngày thì người XGGD sẽ cảm nhận được thông điệp từ bi, trí tuệ, vô ngã vị tha của Đức Phật truyền lại qua việc hành trì tâm linh, giữ giới và rải tâm từ đến tất cả chúng sanh không những l

 • 54:25 Xuất Gia Gieo Duyên - Phần 1/2-Thích Phước Tiến

  Xuất Gia Gieo Duyên - Phần 1/2-Thích Phước Tiến

  by Admin Added 264 Views / 0 Likes

  Xuất Gia Gieo Duyên - Phần 1/2-Thích Phước Tiến Tu gieo duyên ngắn ngày thì người XGGD sẽ cảm nhận được thông điệp từ bi, trí tuệ, vô ngã vị tha của Đức Phật truyền lại qua việc hành trì tâm linh, giữ giới và rải tâm từ đến tất cả chúng sanh không những l

 • 46:13 Popular Vững Trải Trước Thị Phi - Phần 2/2-Thích Phước Tiến

  Vững Trải Trước Thị Phi - Phần 2/2-Thích Phước Tiến

  by Admin Added 1,184 Views / 0 Likes

  Vững Trải Trước Thị Phi - Phần 2/2-Thích Phước Tiến Thị phi có nghĩa là :phải chịu áp lực bởi những lời đồn đại nào đó,người bàn ra kẻ tán vào,người nói có kẻ nói không,kẻ nói hay ngườì nói dở. Chịu tiếng thị phi,mang tiếng thị phi có nghĩa là phải chịu t

 • 52:12 Vững Trải Trước Thị Phi - Phần 1/2-Thích Phước Tiến

  Vững Trải Trước Thị Phi - Phần 1/2-Thích Phước Tiến

  by Admin Added 260 Views / 0 Likes

  Vững Trải Trước Thị Phi - Phần 1/2-Thích Phước Tiến Thị phi có nghĩa là :phải chịu áp lực bởi những lời đồn đại nào đó,người bàn ra kẻ tán vào,người nói có kẻ nói không,kẻ nói hay ngườì nói dở. Chịu tiếng thị phi,mang tiếng thị phi có nghĩa là phải chịu t

 • 49:06 Vô Thường Một Vài Nhận Định - Phần 1/2-Thích Phước Tiến

  Vô Thường Một Vài Nhận Định - Phần 1/2-Thích Phước Tiến

  by Admin Added 280 Views / 0 Likes

  Vô Thường Một Vài Nhận Định - Phần 1/2-Thích Phước Tiến Vô thường nghĩa là không thường, không có sự vật nào mãi mãi ở yên trong một trang thái nhất định mà luôn luôn thay hình đổi dạng, đi từ trạng thái hình thành đến biến dị r

 • 1:12:40 Vô Minh Và Trí Tuệ - Phần 2/2-Thích Phước Tiến

  Vô Minh Và Trí Tuệ - Phần 2/2-Thích Phước Tiến

  by Admin Added 242 Views / 0 Likes

  Vô Minh Và Trí Tuệ - Phần 2/2-Thích Phước Tiến Khái niệm về Vô Minh hay U-Mê là một khái niệm quan trọng trong những lời giảng huấn của Phật. Phật giảng rằng Vô Minh là một trong ba thứ nọc độc (tam độc) gồm có Tham Lam, Hận Thù và Simê (Tham, Sân, Si). V

 • 1:12:33 Vô Minh Và Trí Tuệ - Phần 1/2-Thích Phước Tiến

  Vô Minh Và Trí Tuệ - Phần 1/2-Thích Phước Tiến

  by Admin Added 254 Views / 0 Likes

  Vô Minh Và Trí Tuệ - Phần 1/2-Thích Phước Tiến Khái niệm về Vô Minh hay U-Mê là một khái niệm quan trọng trong những lời giảng huấn của Phật. Phật giảng rằng Vô Minh là một trong ba thứ nọc độc (tam độc) gồm có Tham Lam, Hận Thù và Simê (Tham, Sân, Si). V

 • 49:04 Popular Tự Đại Và Lỗi Lầm - Phần 2/2-Thích Phước Tiến

  Tự Đại Và Lỗi Lầm - Phần 2/2-Thích Phước Tiến

  by Admin Added 1,091 Views / 0 Likes

  Tự Đại Và Lỗi Lầm - Phần 2/2-Thích Phước Tiến Những thất bại lớn nhất của con người đều do tính tự cao tự đại sinh ra. Sách Cảnh hành lục cho rằng: "Sự tự mãn (tự cho mình đầy đủ) làm cho mình hư. Sự kiêu căng (tự cho mình giỏi) làm mình trở thành ngu muộ

 • 51:49 Tự Đại Và Lỗi Lầm - Phần 1/2-Thích Phước Tiến

  Tự Đại Và Lỗi Lầm - Phần 1/2-Thích Phước Tiến

  by Admin Added 351 Views / 0 Likes

  Tự Đại Và Lỗi Lầm - Phần 1/2-Thích Phước Tiến Những thất bại lớn nhất của con người đều do tính tự cao tự đại sinh ra. Sách Cảnh hành lục cho rằng: "Sự tự mãn (tự cho mình đầy đủ) làm cho mình hư. Sự kiêu căng (tự cho mình giỏi) làm mình trở thành ngu muộ

 • 54:22 Tứ Ân Trong Mùa Vu Lan - Phần 2/2-Thích Phước Tiến

  Tứ Ân Trong Mùa Vu Lan - Phần 2/2-Thích Phước Tiến

  by Admin Added 240 Views / 0 Likes

  Tứ Ân Trong Mùa Vu Lan - Phần 2/2-Thích Phước Tiến Đạo Phật đặt nặng tinh thần báo hiếu và báo ân. Vì vậy, Đức Phật nhắc nhở chúng ta không chỉ nhớ nghĩ ơn sâu nghĩa nặng của cha mẹ hiện tiền đã nuôi dạy trực tiếp chúng ta nên người, mà còn phải nghĩ đến

 • 51:12 Tứ Ân Trong Mùa Vu Lan - Phần 1/2-Thích Phước Tiến

  Tứ Ân Trong Mùa Vu Lan - Phần 1/2-Thích Phước Tiến

  by Admin Added 246 Views / 0 Likes

  Tứ Ân Trong Mùa Vu Lan - Phần 1/2-Thích Phước Tiến Đạo Phật đặt nặng tinh thần báo hiếu và báo ân. Vì vậy, Đức Phật nhắc nhở chúng ta không chỉ nhớ nghĩ ơn sâu nghĩa nặng của cha mẹ hiện tiền đã nuôi dạy trực tiếp chúng ta nên người, mà còn phải nghĩ đến

 • 49:03 Tội Và Phước - Phần 2/2-Thích Phước Tiến

  Tội Và Phước - Phần 2/2-Thích Phước Tiến

  by Admin Added 246 Views / 0 Likes

  Tội Và Phước - Phần 2/2-Thích Phước Tiến Đề cập đến sự tu tâp là phải bàn về Tội và Phước. Tu tập mà không rõ tội phước thì không thể nào đạt được kết quả tốt. Tu tập là để diệt trừ tội lỗi và tạo dựng phước đức. Tội và phước không phải là cái gì viễn von

 • 51:42 Tội Và Phước - Phần 1/2-Thích Phước Tiến

  Tội Và Phước - Phần 1/2-Thích Phước Tiến

  by Admin Added 250 Views / 0 Likes

  Tội Và Phước - Phần 1/2-Thích Phước Tiến Đề cập đến sự tu tâp là phải bàn về Tội và Phước. Tu tập mà không rõ tội phước thì không thể nào đạt được kết quả tốt. Tu tập là để diệt trừ tội lỗi và tạo dựng phước đức. Tội và phước không phải là cái gì viễn von

 • 42:25 Tịnh Độ Con Đường Tu Tắt - Phần 2/2-Thích Phước Tiến

  Tịnh Độ Con Đường Tu Tắt - Phần 2/2-Thích Phước Tiến

  by Admin Added 326 Views / 0 Likes

  Tịnh Độ Con Đường Tu Tắt - Phần 2/2-Thích Phước Tiến Pháp môn mà nhiều người tu (kể cả tại gia và xuất gia) là pháp môn Tịnh Độ (pháp môn niệm Phật). Sở dĩ pháp môn niệm Phật phổ biến và nhiều người tu vì nó không giới hạn mình trong 1 khuôn khổ nhất định

 • 45:01 Popular Tịnh Độ Con Đường Tu Tắt - Phần 1/2-Thích Phước Tiến

  Tịnh Độ Con Đường Tu Tắt - Phần 1/2-Thích Phước Tiến

  by Admin Added 1,154 Views / 0 Likes

  Tịnh Độ Con Đường Tu Tắt - Phần 1/2-Thích Phước Tiến Pháp môn mà nhiều người tu (kể cả tại gia và xuất gia) là pháp môn Tịnh Độ (pháp môn niệm Phật). Sở dĩ pháp môn niệm Phật phổ biến và nhiều người tu vì nó không giới hạn mình trong 1 khuôn khổ nhất định

 • 41:04 Tập Sống Đời Sống Thích Nghi - Phần 2/2-Thích Phước Tiến

  Tập Sống Đời Sống Thích Nghi - Phần 2/2-Thích Phước Tiến

  by Admin Added 254 Views / 0 Likes

  Tập Sống Đời Sống Thích Nghi - Phần 2/2-Thích Phước Tiến Thay đổi là tất yếu cuộc sống. Phật dạy mọi thứ đều Vô Thương. Đừng bao giờ đánh mất mình hãy tiếp thu cái mới nhưng cần có chính kiến. Hãy hoà nhập và cho mọi người những thứ mình có thể! Điều đó c

 • 48:39 Popular Tập Sống Đời Sống Thích Nghi - Phần 1/2-Thích Phước Tiến

  Tập Sống Đời Sống Thích Nghi - Phần 1/2-Thích Phước Tiến

  by Admin Added 1,105 Views / 0 Likes

  Tập Sống Đời Sống Thích Nghi - Phần 1/2-Thích Phước Tiến Thay đổi là tất yếu cuộc sống. Phật dạy mọi thứ đều Vô Thương. Đừng bao giờ đánh mất mình hãy tiếp thu cái mới nhưng cần có chính kiến. Hãy hoà nhập và cho mọi người những thứ mình có thể! Điều đó c

 • 55:59 Tập Làm Chủ Bát Phong - Phần 2/2-Thích Phước Tiến

  Tập Làm Chủ Bát Phong - Phần 2/2-Thích Phước Tiến

  by Admin Added 349 Views / 0 Likes

  Tập Làm Chủ Bát Phong - Phần 2/2-Thích Phước Tiến Trong nhà Phật có dùng danh từ Bát phong tức tám gió. Nghĩa là tám hình thức làm ngăn trở bước tiến của hành giả trên đường giác ngộ giải thoát. Tám gió đó là:Lợi, Suy, Vui, Khổ, Vinh,Nhục, Khen, Chê. Cuộc

 • 53:34 Tập Làm Chủ Bát Phong - Phần 1/2-Thích Phước Tiến

  Tập Làm Chủ Bát Phong - Phần 1/2-Thích Phước Tiến

  by Admin Added 312 Views / 0 Likes

  Tập Làm Chủ Bát Phong - Phần 1/2-Thích Phước Tiến Trong nhà Phật có dùng danh từ Bát phong tức tám gió. Nghĩa là tám hình thức làm ngăn trở bước tiến của hành giả trên đường giác ngộ giải thoát. Tám gió đó là:Lợi, Suy, Vui, Khổ, Vinh,Nhục, Khen, Chê. Cuộc

 • 1:11:23 Tầm Quan Trọng Của Phước Đức-Thích Phước Tiến

  Tầm Quan Trọng Của Phước Đức-Thích Phước Tiến

  by Admin Added 376 Views / 0 Likes

  Phước đức của ta phát sinh là do ta biết sống với tất cả mọi người, mọi loài và muôn vật bằng tất cả tấm lòng, ta phải biết thận trọng lời nói mỗi khi hành xử, phải biết giữ gìn hành động mỗi khi tiếp xúc để không gây thiệt hại sự sống giữa ta và muôn loà

 • 52:03 Tại Sao Chúng Ta Tu Theo Phật - Phần 2/2-Thích Phước Tiến

  Tại Sao Chúng Ta Tu Theo Phật - Phần 2/2-Thích Phước Tiến

  by Admin Added 253 Views / 0 Likes

  Tại Sao Chúng Ta Tu Theo Phật - Phần 2/2-Thích Phước Tiến Đến với đạo Phật không phải để cầu đảo van xin, không phải để nương tựa thần quyền. Niềm tin trong đạo Phật hướng về những điều mà Đức Phật đã giác ngộ, đó là duyên sinh, nhân quả nghiệp báo, là vô

 • 51:38 Tại Sao Chúng Ta Tu Theo Phật - Phần 1/2-Thích Phước Tiến

  Tại Sao Chúng Ta Tu Theo Phật - Phần 1/2-Thích Phước Tiến

  by Admin Added 247 Views / 0 Likes

  Tại Sao Chúng Ta Tu Theo Phật - Phần 1/2-Thích Phước Tiến Đến với đạo Phật không phải để cầu đảo van xin, không phải để nương tựa thần quyền. Niềm tin trong đạo Phật hướng về những điều mà Đức Phật đã giác ngộ, đó là duyên sinh, nhân quả nghiệp báo, là vô

 • 59:21 Tại Sao Chúng Ta Sợ Chết - Phần 2/2-Thích Phước Tiến

  Tại Sao Chúng Ta Sợ Chết - Phần 2/2-Thích Phước Tiến

  by Admin Added 276 Views / 0 Likes

  Tại Sao Chúng Ta Sợ Chết - Phần 2/2-Thích Phước Tiến Có lẽ điều đáng sợ và ám ảnh nhất cho mọi người ở trên đời là cái chết. Mỗi người có một cách nhìn nhận về sự chết khác nhau và hầu như ai cũng cố tình lẩn tránh nó nhưngcuối cùng vẫn phải đối diện....

RSS